Algemene Voorwaarden

Betreffende verhuur van Deux Chevaux met of zonder arrangement, lunch, diner of andere mogelijke toevoegingen hieraan.

Herzien op 31-1-2024 en van toepassing op alle gemaakte en komende offertes, opties en reserveringen.


Artikel 1

Borg

(1.1)       Wanneer u bij ons, V.O.F. Eenden Verhuur Westland, handelsnaam: Eenden Tours Westland, later te noemen verhuurder, een Deux Chevaux, later te noemen “2CV”, “eend”, “voertuig” of “auto”,  huurt of gebruik maakt van één van onze arrangementen of andere additionele toevoegingen, dient er een borg bedrag te worden betaald. Deze borg bedraagt € 250,- per 2CV  en kan vooraf per bank of bij aankomst contant worden voldaan.

(1.2)       Biljetten van €200,- en €500,- worden niet geaccepteerd. Bij terugkeer worden de huur en eventuele andere kosten met de borg verrekend. Het is niet mogelijk om met PIN of creditcard te betalen.


Artikel 2

Eigen risico

(2.1)       Gelijk aan de borg is ook het eigen risico bij schade aan de auto, dus € 250,-. Het afkopen van de borgsom is niet mogelijk. In geval van schade wordt eerst de volledige borg ingehouden. Na calculatie en uitvoering van de herstelwerkzaamheden wordt het eventuele restant geretourneerd.


Artikel 3

Schade en verlies

(3.1)       De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de auto met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of dit in of buiten overmacht geschiedt.

(3.2)       De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

(3.3)       De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

(3.4)       De leden 3.2 en 3.3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de auto, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

(3.5)       In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de auto en opgetreden aan de auto en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

(3.6)       Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de auto of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan door enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de auto met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

(3.7)       In geval van schade of diefstal, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. Wanneer u in een ongeval betrokken raakt met het voertuig moet altijd het schade formulier door beide partijen worden ingevuld.

(3.8)       Reparaties aan de auto zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.


Artikel 4

Boetes

(4.1)       Wanneer u een verkeersovertreding maakt en verhuurder ontvangt hiervoor een geldboete, zal deze worden verhaald op de huurder en het bedrag zal worden verhoogd met € 15,- administratiekosten. Huurder ontvangt hiervoor een nota per mail toegestuurd met daarbij alle bewijsstukken.


Artikel 5

Regels m.b.t. het omgaan met de auto

(5.1)       Rittensport of andere evenementen zonder vooraf nadrukkelijk toestemming te hebben gekregen van verhuurder, is niet toegestaan.

(5.2)       Er mag alleen op verharde wegen worden gereden.  

(5.3)       Het doorverhuren van de eend is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder.

(5.4)       Naast een bestuurder mogen er nog drie passagiers mee in de eend. Indien aanwezig, moeten de veiligheidsriemen worden gebruikt. Tijdens het rijden dient elke inzittende te blijven zitten.  

(5.5)       De huurtijd van het voertuig is tussen 09.00 uur en 18.00 uur, tenzij anders afgesproken. Bij het niet naleven van het bovenstaande wordt een meerprijs van € 50,- per uur in rekening gebracht. 


Artikel 6

Documenten

(6.1)       De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en eventuele grensdocumenten.


Artikel 7

Gebruikskosten

(7.1)       Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle extra kosten voor het gebruik van de auto, zoals brandstof, olie, stalling, parkeergeld voor rekening van de huurder.

(7.2)       Eventuele sleepkosten en transportkosten van de auto en/of inzittenden zijn voor rekening van de verhuurder.


Artikel 8

Ontbinding

(8.1)       De verhuurder heeft het recht de overeenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de auto door de huurder niet zorgvuldig wordt gebruikt.


Artikel 9

Verzekeringen

(9.1)       De huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er over de auto geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen:

WA-verzekering + schade inzittenden.

(9.2)       Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.


Artikel 10

Kilometerstand en brandstof

(10.1)     Huurder gaat akkoord met de tankstand bij vertrek en terugkomst met de auto. Bij gebreke van een dergelijke opgegeven stand bij vertrek wordt de tank als volledig gevuld bij vertrek aangemerkt. Dit één en ander laat onverlet het uitgangspunt dat de auto met een volledig gevulde tank in ontvangst is genomen.

 

Artikel 11

Volledig annuleren

(11.1)     Annuleren kan kosteloos tot 12 weken voor de reserveringsdatum.

(11.2)     Bij annulering binnen 12 weken tot 6 weken brengen wij 25% van de van de totale kosten volgens de offerte of gemaakte afspraken omtrent de reservering in rekening.

(11.3)     Bij annulering binnen 6 weken tot 3 weken brengen wij 50% van de van de totale kosten volgens de offerte of gemaakte afspraken omtrent de reservering in rekening.

(11.4)     Bij annulering binnen 3 weken tot 1 week brengen wij 75% van de van de totale kosten volgens de offerte of gemaakte afspraken omtrent de reservering in rekening.

(11.5)     Bij annulering binnen 1 week brengen wij 100% van de van de totale kosten volgens de offerte of gemaakte afspraken omtrent de reservering in rekening.

Gedeeltelijk annuleren

Aantal voertuigen

(11.6)     Het aantal voertuigen kan tot 2 weken voor de reserveringsdatum nog met maximaal 10% naar beneden worden bijgesteld.

Aantal personen

(11.7)     Het aantal personen kan tot 1 week voor de reserveringsdatum nog met maximaal 10% naar beneden worden bijgesteld.

Annuleren door verhuurder

(11.8)     Bij slecht weer, pekel, sneeuw, storm, kan verhuurder besluiten de reservering te annuleren. Deze zal dan een voorstel doen voor een andere beschikbare verhuurdatum in overleg met de huurder.

(11.9)     De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de auto door de huurder niet op zorgvuldige wijze zal worden gebruikt.

(11.10)     Als de auto op of voor de dag van reservering buiten gebruik raakt, zal de verhuurder, indien mogelijk, een andere eend ter beschikking stellen. Er kan in geen geval meer dan het betaalde bedrag terug worden geëist.

 


Vul uw eigen inhoud in.